Karpu makšķerēšanas sacensības

KARPU MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU

“ZAUBES KARPA ”

SACENSĪBU NOLIKUMS

 


1. Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizēšana un pieredzes apmaiņa.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2018.gada 1-3. jūnijam Zaubes Augšezerā.
Pulcēšanās vieta: pie Zaubes Augšezera atpūtas vietas.
Pulcēšanās 1. Jūnija ne vēlāk kā līdz plkst. 15.50, izlozes sākums 16.00, sacensību sākums plkst.18:00.
Sacensību norises ilgums: 42 stundas, makšķerēšana notiek no krasta, sacensības noslēdzas 3. jūnijā pulksten 12.00


3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 sportisti. Sacensībās atļauts piedalīties sportistiem no 16 gadu vecuma. Sektoru skaits ierobežots: līdz 11. sektoriem
Ziedojums komandai 50 EUR, tā jāiemaksā piesakoties līdz 20.maijam
Kontakttālrunis: Egīls Liepiņš 26 521 961; Druvis Legzdiņš- 26 537 411

4. Vispārīgie noteikumi.
Sacensību organizētāji nav atbildīgi par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu. Katras komandas dalībnieku obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā). Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki. Gadījumā, ja līdz sacensību sākumam vai sportistu sagatavošanās laikā ir sācies negaiss, visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja ir negaiss – visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ir sācies sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 20 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.

5. Sacensību noteikumi.
Izloze. Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori, piedaloties komandu pārstāvjiem, divos etapos:
1.etaps komandas izlozē sektoru izlozes kārtību
2. etaps – komandas primārās izlozes kārtībā izlozē sektora numurus.
Zivju svars un suga.
Ieskaitītas tiek visu sugu karpas, kuras ir sākot no 40 cm. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez bojājumu pazīmēm.
Sacensību sākums.
a) pēc izlozes komandas ieņem savu sektoru, telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
b) katrai komandai telts un rīki ir jānovieto ne vairāk kā 10 m attālumā no sektoru apzīmējošās zīmes. Pārējos gadījumos - pēc saskaņošanas ar sacensību tiesnesi;
c) līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt marķierus (tajā skaitā spīdošus) – ne vairāk kā 2 gabalus uz komandu, kā arī veikt piebarošanu – atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai). Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm. Piebarojumi uz kviešu un rudzu miltu bāzes ir aizliegti;
d) katrai komandai atļauts izmantot (makšķerēt) 4 makšķeres, katrai makšķerei drīkst būt viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (astru) palīdzību. Izmantot pītu auklu aizliegts. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir gruntsmakšķerēšana;
e) atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus;
f) „shock leader” (šoka līdera) pieļaujamais garums – līdz 10m;
g) šķīstošo PVA paku (šķīstošo paku) un stringeru (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
h) raķešbarotavu, rokas katapultu izmantošana atļauta tikai dienas laikā no plkst. 12:00 –18:00;
j) iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojuma ar svariņu sānu iemetieni ir aizliegti. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums;
k) komandai var būt klāt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
l)katrai komandai ir jābūt zivju uzglabāšanas maisiem.

m) līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī, uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
n) visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas) jāveic tikai sava sektora robežās;
o) sportisti sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
p) sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistiem;
r) dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot ēdiena piegādi. Tikai tiesnesis drīkst ieiet savā pārziņā esošajos sektoros, norādījumus dalībniekiem viņš var dot tikai mutiski.
s) pēc sacensību beigām sportistiem savā sektorā ir jāsavāc visus atkritumus.
Zivju svēršana.
a) svēršana notiek pēc tiesnešu notikta laika, kas tiek izziņotas sacensību dienā pēc sektoru izlozes.
b) svēršana ir veicama ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatoru piešķirtā svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina. Visos sektoros jābūt viena veida svēršanas somām;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā viens no komandas dalībniekiem. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti;
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtētas un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
g) zivs netiek vērtēta arī gadījumā, ja tā netīšām ir noķerta nevis mutē, bet aizcirsta.

6. Vispārēji aizliegumi un ierobežojumi. Aizliegts:
a) makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
b) ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
c) izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
d) mērķtiecīga zivju aizciršana;
e) ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
f) pamest sektoru bez tiesneša atļaujas;
g) lietot spirtotus dzērienus un alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
h) saņemt un nodot zivis;
i) līdz sacensību beigām noņemt mietiņu ar sektora numuru;
j) izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
Par šajā daļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām un tās rezultāts netiek ieskaitīts.
Par citu šo noteikumu punktu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums, par atkārtotu brīdinājumu komanda tiek atstādināta no sacensībām.
Komandām, kuras ir atstādinātas no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaistas sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.

7. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas.
Augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kuras lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība, tad kuram lielāks zivju skaitu.
1-3 vieta tiek apbalvota ar piemiņas balvām.

 

 

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

 

!!! NE ASAKAS !!!