Licenzētās makšķerēšanas noteikumi.

                                        Nolikums par licencēto makšķerēšanu Amatas novada  Zaubes pagasta Augšezerā

1. Vispārīgie jautājumi.

1.1.       Augšezers, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana atrodas Amatas novada Zaubes pagasta administratīvajā teritorijā un ir privāti ūdeņi 9,8 ha platībā, kuros zvejas tiesības pieder ūdeņu īpašniekiem.

1.2.       Licencētā makšķerēšana Augšezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta

2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 ”Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” ar nolūku vismaz vienu reizi gadā papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt zivju ieguvi, veikt ūdeņu apsaimniekošanu.

 

1.3.       Licencēto makšķerēšanu Augšezerā saskaņā ar Amatas novada domes 2014.gada 10.marta pārjaunojuma līgumu Nr.123 organizē Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube" (reģ. Nr.4000 8029413, adrese: „Reķi", Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads, tālrunis 26537411);

1.4.        Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Amatas novada domes saistošajiem noteikumiem, likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. Nolikuma darbības laiks ir pieci gadi no spēkā stāšanās dienas.

 2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.

2.1.   Licencētās makšķerēšanas vieta ir Augšezers visā tā platībā.

2.2.   Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Augšezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro spēkā esošos 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un šī Nolikuma prasības un, kura ir iegādājusies un tai ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm un personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) – makšķerēšanas karte.

 

2.3.Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  ar šādām atkāpēm:

2.3.1.  aizliegts nodarboties ar vēžošanu;

2.3.2.      aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;

2.3.3.      aizliegts lietot personīgās laivas;

2.3.4.      vienas licences lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas līdakas;

2.3.5.      vienas licences lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas karpas;

2.3.6.      karpas pieļaujamais garums - ne mazāks par 40 cm;

2.3.7.      no 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas.

 

3. Licenču veidi un maksa par licencēm

3.1. sešu stundu licence makšķerēšanai Augšezerā no krasta, laipām vai no ledus - 6.00 euro;

3.2. divpadsmit stundu licence makšķerēšanai Augšezerā no krasta, laipām vai no ledus – 10.00 euro;

3.3. divdesmit četru stundu licence makšķerēšanai Augšezerā no krasta, laipām vai no ledus- 15.00 euro;

3.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Augšezerā no krasta, laipām vai no ledus;

3.5. pārdodot un izsniedzot licences organizētājam ir tiesības pieprasīt drošības naudu 10 euro apmērā. Tā tiek atmaksāta licences iegādes vietā, kad saskaņā ar šo nolikumu paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

 

4.    Licenču derīguma termiņi

4.1.Gada bezmaksas licence derīga visu kalendāro gadu makšķerēšanai Augšezerā, izņemot makšķerēšanu no laivas.

4.2.Licencētā makšķerēšana ar noteikto  licenci ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā un  laikos, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs;

4.3. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

5. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība.

5.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augšezerā ir tiesīgi saņemt:

5.1.1. Augšezera krastam piegulošo zemju īpašnieki ;

5.1.2. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras vecākas par 65 gadiem -  Amatas novada Zaubes pagasta iedzīvotāji (uzrādot licenci kontrolei, jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam);

5.1.3. politiski represētās personas - Amatas novada iedzīvotāji (uzrādot licenci kontrolei, jābūt klāt represētās personas apliecībai).

5.2. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu, atbilstoši pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums gada bezmaksas licences piešķiršanai.

 

6.    Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija.

6.1.  Katra licence (1.,2.,3.,4. pielikums) satur sekojošus rekvizītus:

6.1.1.   licences nosaukums un veids;

6.1.2.   kārtas numurs;

6.1.3.   derīguma termiņš;

6.1.4.   licences cena;

6.1.5.   licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;

6.1.6.   licences saņēmēja vārds, uzvārds, dzīves vieta;

6.1.7.   licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;

6.1.8.   izsniegšanas datums.

 

6.2.   Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

6.3.   Visas licences ir numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.

6.4.   Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vieta Zaubes pagastā: Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube” (adrese: „Reķi”, Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads, tālr.:26537411, katru dienu no 7:00-23:00)

6.5.  Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču
uzskaites žurnālā.

7.  Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums.

7.1.   No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs  reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu 10% pārskaita valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai

7.2.   Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 90% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas - vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

8.  Makšķernieku lomu uzskaites kārtība.

8.1. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus,
norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam.

8.2. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietā vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī Nolikuma 1.3.punktā un uz makšķerēšanas licences, ievērojot šādus termiņus:

8.2.1.   Licenci 7 dienu laikā no izmantošanas dienas.

8.2.2.   Gada bezmaksas licenci līdz nākošā gada 10.janvārim.

8.2.3.   Visu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Augšezerā kārtējā un nākošajā gadā.

8.3. Katru ceturksni licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina atgriezto licenču,
kā arī pārskata par realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem
apkopošanu. Apkopotos lomu uzskaites datus līdz katra gada 1.februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”.

9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi.

9.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

9.1.1.   sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" un Amatas novada mājas lapā un preses izdevumā par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Augšezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;

9.1.2.   nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 6.4. punktu;

9.1.3.   uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.1.4.   reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības vietā;

9.1.5.   nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 7.punktā noteiktām prasībām un iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim; 

9.1.6.   īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, kas notiek saskaņā ar šī nolikuma 10.2.punktu;

9.1.7.   norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

9.1.8.   veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8.punktam;

 

9.1.10.   iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

9.1.11.   veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;

9.1.12.   veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.

9.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus, kas neietilpst makšķerēšanas licenču cenā;

9.2.1.   izīrē makšķerēšanas laipas, laivas, apmešanās vietas;

9.2.2.   izīrē atpūtas līdzekļus;

9.2.3.   sniedz konsultācijas par makšķerēšanas vietām.

10.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai,
papildināšanai un aizsardzībai.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Augšezera zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai un veic šādus pasākumus:

10.1. Malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču esamības pārbaudes;

10.2. Zivju krājumu pavairošanu un dabiskā nārsta saglabāšanu, ielaižot katru gadu zivju mazuļus:

                  10.2.1. ne mazāk kā 300 līdakas;

                  10.2.2. ne mazāk kā 600 karūsas;

                  10.2.3. ne mazāk kā 500 līņus.

11.     Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole.

11.1.  Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Vides ministrijas Valsts vides dienesta valsts vides inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.

11.2.  Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas personas, policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

11.3.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi savos kompetences ietvaros uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.

11.4.  Šī nolikuma 11.1. un 11.2.punktos minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Augšezerā, tā tiešā tuvumā un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Nolikuma pielikumi

12.1.  Licenču paraugi uz 4 lpp. (1.,2.,3.,4.pielikums);

12.2.  Augšezeram pieguļošo zemju īpašnieku apliecinājumi par piekrišanu licencētās makšķerēšanas ieviešanai (5.pielikums);

12.3.  Licencētās makšķerēšanas vietas Augšezera karte-shēma (6.pielikums).

 

Saskaņojuma lapa

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada  Zaubes pagasta Augšezerā

 

NOLIKUMS SASKAŅOTS:

 

 

Iestāde

Datums

Paraksts

Amatpersonas vārds, uzvārds, amats

Zemkopības

ministrija

 

 

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

 

 

 

Valsts vides dienests

 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

 

 

 

Amatas novada dome

 

 

 

 

 

                 

1.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Amatas novads, LV- 4113, reģ. Nr.40008029413

Sešu stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā

 no krasta, laipas un no ledus

 

Cena 6,00 euro                                                                                            Nr.____

 

 

                                               (licences īpašnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta)

                                         ________________________________

                                             ( licences derīguma datums un laiks )

Kas jāzina licences īpašniekam.

1.       Licences izmantošanas datumu ieraksts licences pārdevējs.

2.       Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3.       Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši Ministru kabineta „Makšķerēšanas noteikumiem”;

4.       No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas;

5.       Licence nedod tiesības makšķerēt no laivas.

6.       Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 .

7.       Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci 7 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk (kārtējā un nākamajā gadā) iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Augšezerā.

 

Licenci izsniedza____________________

                                (paraksts, datums)

 

Licenci saņēma,

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                        

                                                                                     (paraksts, datums)

 

 

 

Lomu uzskaites tabula

Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Amatas novads, LV- 4113, reģ. Nr.40008029413

 

Divpadsmit stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā

 no krasta, laipas un no ledus

 

 

Cena 10.00 euro                                                                                Nr.__________                                                                                                                      

 

 

                                               (licences īpašnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta)

                                         _______________________________

                                                ( licences derīguma datums un laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1.       Licences izmantošanas datumu ieraksts licences pārdevējs.

2.       Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3.       Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas(karpas ne mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši Ministru kabineta „Makšķerēšanas noteikumiem”;

4.       No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas;

5.       Licence nedod tiesības makšķerēt no laivas.

6.       Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26537411.

7.       Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci 7 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk ( kārtējā un nākamajā gadā) iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Augšezerā.

 

Licenci izsniedza____________________

                                (paraksts)

 

Licenci saņēma,

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                        

                                                                                     (paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula

Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Amatas novads, LV- 4113, reģ. Nr.40008029413

 

Divdesmit četru  stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā

 no krasta, laipas un no ledus

 

Cena 15.00 euro                                                                                Nr.__________                                                                                                                      

 

 

                                               (licences īpašnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta)

                                         _______________________________

                                                 ( licences derīguma datums un laiks)

Kas jāzina licences īpašniekam.

1.          Licences izmantošanas datumu ieraksts licences pārdevējs.

2.       Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3.       Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas(karpas ne mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši Ministru kabineta „Makšķerēšanas noteikumiem”;

4.       No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas;

5.       Licence nedod tiesības makšķerēt no laivas.

6.       Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26537411.

7.       Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci 7 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk ( kārtējā un nākamajā gadā) iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Augšezerā.

 

Licenci izsniedza____________________

                                (paraksts)

 

Licenci saņēma,

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                        

                                                                                     (paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula

Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”,Zaube,  Zaubes pagasts, Amatas novads, LV- 4113, reģ. Nr.40008029413

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Augšezerā no krasta, laipām vai no ledus

Derīga līdz 201_.gada 31.decembrim

                                                                                                                       Nr.____

 

 

                                               (licences īpašnieka vārds, uzvārds)

                                        

Kas jāzina licences īpašniekam.

1.       Licences numuru  ieraksts licences pārdevējs.

2.       Makšķerējot ievērojiet  ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  un licencētās makšķerēšanas nolikumu.

3.       Šī licence dod tiesības paturēt vienas dienas lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne mazākas par 40 cm), pārējās zivis- atbilstoši Ministru Kabineta  „Makšķerēšanas noteikumiem”.

4.       No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas;

5.       Licence nedod tiesības makšķerēt no laivas.

6.       Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 .

7.       Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 10.janvārim licenci atdodiet tās izsniegšanas vietā. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāko iespēju  saņemt   vai iegādāties   licenci un makšķerēt Augšezerā nākamajā gadā.

 

Licenci izsniedza____________________

                                (paraksts)

Licenci saņēma,

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                        

                                                                                     (paraksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula

Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

 

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar nolikumu par licencēto  makšķerēšanu Amatas novada  Zaubes pagasta Augšezerā un piekrītu tās ieviešanai:

 

 

 

 

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Augšezeram pieguļošā zemes īpašuma kadastra numurs

Paraksts

Ziedonis

Turķis

090655-11305

42960050120

 

 

Gunta

Rudmieze

310155-11287

42960050031

 

 

Normunds

Jekovičs

021263-11306

42960050096

 

 

Gatis

Upenieks

200170-11813

42960050147

 

 

 


6.Pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Amatas novada Zaubes pagasta Augšezerā

 

Licencētās makšķerēšanas vietas Augšezera karte-shēmaŽemėlapis