Mednieku un makšķernieku klubs


„Zaube” 

statūti

1.nodaļa.

Biedrības nosaukums un struktūra.

1.1.   Biedrības nosaukums ir Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2.   Mednieku un makšķernieku kluba „Zaube” saīsinātā forma-MMK Zaube.

1.3.   Biedrībā kā atsevišķa struktūrvienība darbojas makšķernieku sekcija.

1.4.   Makšķernieku sekciju vada sekcijas kopsapulcē ievēlētais sekcijas vadītājs un vietnieks. 

2.nodaļa.

Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrība darbojas pēc sabiedriskā labuma organizācijas principiem un tās  mērķi ir:

Medniecības jomā:

2.1.1. apvienot medniekus kolektīvām un individuālām medībām;

2.1.2. nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu.

2.1.3. attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem;

2.1.4. popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu;

2.1.5. izkopt un attīstīt medību ētiku un tradīcijas;

2.1.6. aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārzemēs;

2.1.7. organizēt un veicināt mednieku apmācību;

2.1.8. rīkot un piedalīties organizētajos mednieku pasākumos Latvijā;

2.1.9. dibināt kontaktus un sadarboties ar mednieku sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;

2.1.10. saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām, privātpersonām;

2.1.11. veidot draudzīgas un pretimnākošas attiecības ar apmedījamo īpašumu īpašniekiem;

2.1.12.videi draudzīga tūrisma, atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.

Makšķerēšanas jomā:

2.1.13. makšķerēšanas kā aktīva un veselīga atpūtas veida popularizēšana;

2.1.14. jaunu makšķerēšanas veidu apgūšana;

2.1.15. saudzīgas attieksmes pret ūdeņiem un zivīm popularizēšana,

2.1.16. „noķer & atlaid” principa popularizēšana;

2.1.17. makšķernieku interešu un tiesību aizstāvēšana;

2.1.18. makšķerēšanas pasākumu organizēšana;

2.1.19. izglītošanas pasākumu rīkošana bērniem un jauniešiem;

2.1.20. normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņem pārziņā un apsaimnieko ūdeņus, veic šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos.

3.nodaļa.

Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa.

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde un apstiprina kopsapulce. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā  3  mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, pretējas biedrības izvirzītajiem mērķiem, iekšējās kārtības noteikumiem vai ētikas principiem vai viņa uzvedība nav savienojama ar turpmāku atrašanos biedru rindās;

4.5.5. ir cita mednieku kolektīva biedrs un savu atrašanos citā kolektīvā nav informējis Biedrības valdi.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa.

Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. piedalīties Biedrības organizētajās medībās un citos pasākumos,

5.1.5. ievēlēt Biedrības izpildinstitūciju(Valdi), revidentu, kā arī tikt ievēlētam tajās.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. piedalīties biedrības organizētajos biotehniskajos pasākumos.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6.nodaļa.

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot sapulces sasaukšanas vietu, datumu un laiku telefoniski. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, par atkārtotu sapulci paziņo nosūtot katram biedram rakstisku paziņojumu.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.nodaļa.

Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai valdes uzdevumā.

7.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši.

                        7.4.1. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi;

                        7.4.2. pārējiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības kopā ar diviem valdes locekļiem.

7.5. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. 

8.nodaļa.

Revidents.

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  9.nodaļa.

Biedru nauda

9.1. Līdz katra gada 1.martam Biedrības valde pieņem lēmumu par biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību un to apstiprina kopsapulce.

Valdes priekšsēdētājs                                                              G.Burga

 Statūtu jaunā redakcija apstiprināta sapulcē

Zaubē, 2014.gada 22.martā